Bas - Centrum Tłumaczeń Profesjonalnych

CENTRUM TŁUMACZEŃ
PROFESJONALNYCH

Regulamin
Regulamin Programu Premiowego BAS Extranet

Postanowienia ogólne

§ 1


Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie BAS Extranet, zwanym dalej Programem.

§ 2


Użyte w dalszej części Regulaminu terminy oznaczają:


Program - Akcja Promocyjna dla Klientów firmy BAS;
Uczestnik - Osoba fizyczna wystawiająca zlecenie/zlecenia na usługi BAS, w imieniu własnym lub innego podmiotu, firmy lub instytucji przez nią reprezentowanej, która spełnia warunki uczestnictwa w Programie, została objęta Programem i nie zrezygnowała z uczestnictwa w Programie.

Podmiot Współpracujący - Podmiot, z którym BAS zawarł umowę o współpracy promocyjnej w Programie;

Warunki udziału w Programie


§ 3

 1. Uczestnikiem Programu może być każda osoba, która wystawia zlecenie/zlecenia na usługę/usługi firmy BAS, w imieniu własnym lub podmiotu, który reprezentuje;

 2. Uczestnik Programu zostaje przyjęty do udziału w Programie z chwilą dokonania rejestracji w systemie BAS Extranet na stronie internetowej WWW.bas.pl. BAS zastrzega sobie prawo do objęcia Programem Klientów, którzy spełniają warunki określone w ust. 1 bez konieczności uprzedniej rejestracji.

 3. W przypadku, o którym mowa w §3 ust. 2, Uczestnik Programu, który nie wyraża zgody na uczestnictwo w Programie, powinien złożyć oświadczenie o rezygnacji z udziału w Programie, w formie pisemnej lub ustnej pod Telefonem Programu.

 4. Dane Uczestnika będą wykorzystywane do celów marketingowych na podstawie art. 23 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.

Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą, zawartych w zbiorach danych związanych z realizacją Programu, a zwłaszcza prawo do:

4.1. uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje oraz do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy;
4.2. uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
4.3. uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jego dotyczące oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;
4.4. uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jego dotyczące;
4.5. uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;
4.6. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;

4.7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych do celów marketingowych oraz wobec przekazywania jego danych osobowych innemu administratorowi danych.

 1. Uczestnik może skorzystać z prawa do informacji, o których mowa w pkt. 5.1 - 5.7 nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

 2. W razie wykazania przez Uczestnika, którego dane osobowe dotyczą, że są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, BAS jest obowiązany, bez zbędnej zwłoki, do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania kwestionowanych danych lub ich usunięcia ze zbioru, chyba że dotyczy to danych osobowych, w odniesieniu do których tryb ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne ustawy.

 3. W razie niedopełnienia przez BAS obowiązku, o którym mowa w pkt 7, Uczestnik, którego dane dotyczą, może się zwrócić do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z wnioskiem o nakazanie dopełnienia tego obowiązku.

§ 4


Informacja o uczestnictwie w Programie zostanie przesłana przez BAS na adres email z formularza rejestracyjnego Uczestnika, w postaci Pakietu Powitalnego.


Zasady naliczania punktów


§ 5

 1. Uczestnik otrzymuje Punkty Premiowe.

 2. Punkty naliczane są na podstawie opłaconych faktur, począwszy od pierwszej faktury wystawionej po dacie rejestracji do Programu, z chwilą odnotowania opłaty z tytułu tej faktury na rachunku BAS.

 3. Punkty nalicza się także dodatkowo, według obowiązujących i zmienianych okresowo warunków promocyjnych podawanych w serwisie.

 4. Liczba Punktów, które może zdobyć Uczestnik jest uzależniona od następujących wyznaczników:

4.1. okres, przez jaki Uczestnik pozostaje w Programie;
4.2. wysokość opłat uiszczanych z Faktur za wyświadczone usługi;
4.3. częstotliwość zleceń;
4.4. inne wyznaczniki określane każdorazowo przez BAS.

 1. Górny pułap premiowej puli wynosi 50 000 pkt. Po osiągnięciu tej liczby Punktów następne Punkty przestają być naliczane do momentu wykorzystania części lub całości zgromadzonej puli.

 2. Zasady przydziału Punktów określane są przez BAS w Materiałach Informacyjnych Programu dostępnych w systemie Extranet, w zakładce FAQ. Ponadto informacje o zasadach przydziału Punktów można uzyskać pod Telefonem Programu.

 3. BAS zastrzega sobie prawo do zmiany zasad naliczania Punktów.

§ 6

 1. Uczestnik może otrzymać Punkty Uznaniowe.

 2. O zasadach przyznawania Punktów Uznaniowych Uczestnik zostanie poinformowany w Materiałach Informacyjnych Programu

 3. Punkty Uznaniowe mogą być dodawane do Konta Punktowego w ramach jednorazowych akcji promocyjnych. Przyznanie Punktów Uznaniowych uzależnione jest od BAS, a Uczestnikom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.


§ 7


W dowolnym momencie Uczestnik może uzyskać informację o liczbie zebranych punktów, po zalogowaniu do sytemu Extranet.

§ 8

 1. Termin ważności nie wykorzystanych Punktów upływa po trzech latach, licząc od ostatniego dnia miesiąca, w którym Punkty zostały przyznane przez BAS. Punkty nieważne zostają anulowane.

 2. W okresie, o którym mowa w ust. 1, Punkty może wykorzystać tylko Uczestnik.

§ 9


W przypadku anulowania punktów z przyczyn wymienionych w niniejszym regulaminie, Uczestnikowi nie przysługuje roszczenie o wydanie ekwiwalentu, w tym pieniężnego jak również jakiekolwiek inne roszczenia wobec BAS.


Zasady otrzymywania Nagród


§ 10

 1. Uczestnik posiadający odpowiednią liczbę Punktów może otrzymać Nagrodę.

 2. Każdej Nagrodzie odpowiada określona liczba Punktów. Lista Nagród zawiera informacje o dostępnych Nagrodach i ich wartości punktowej. Lista Nagród zamieszczana jest w Ekstranecie pod zakładką „Nagrody”.

 3. Uczestnik może wymieniać Punkty na Nagrody w dowolnym momencie, od chwili uzyskania na rachunku takiej liczby punktów, która pozwala na zamówienie nagrody, z zastrzeżeniem, że zamówienie pierwszej Nagrody jest możliwe nie wcześniej niż po złożeniu pierwszego zlecenia z systemu Extranet i opłaceniu pierwszej faktury.

 4. Uczestnik, który posiada określoną liczbę Punktów, otrzymuje Nagrodę na wskazany przez niego adres, po jej zamówieniu elektronicznie z systemu Extranet.

 5. Nagrody przyznawane są w formie rzeczy.

 6. Nagroda jest związana z Kontem Punktowym, na którym zostały zgromadzone Punkty niezbędne do zamówienia Nagrody.

 7. BAS lub inny podmiot działający na zlecenie BAS wysyła Nagrody listem poleconym lub zwykłym, albo przesyłką kurierską na adres krajowy wskazany przez Uczestnika.

 8. W przypadku braku zamówionej Nagrody Uczestnik może wybrać inną Nagrodę o podobnej wartości punktowej. W wypadku, gdy Uczestnik nie wybierze innej Nagrody, zamówienie zostanie anulowane, a punkty zwrócone na Konto Punktowe Uczestnika

 9. BAS zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian na Liście Nagród w okresie jej obowiązywania,

§ 11


W zamian za Nagrodę Uczestnik nie może otrzymać ekwiwalentu pieniężnego.

§ 12

BAS nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi, gwarancji lub niezgodności z umową za rzeczy i usługi oferowane przez Podmioty Współpracujące. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi, gwarancji lub niezgodności z umową ponoszą Podmioty Współpracujące.

Postanowienia końcowe


§ 13

 1. W przypadku dostarczania nagród za pośrednictwem firmy kurierskiej Uczestnik zobowiązany jest sprawdzić przesyłkę w obecności kuriera.

 2. W przypadku akceptacji Nagrody Uczestnik zobowiązany jest pokwitować odbiór przesyłki własnoręcznym, czytelnym podpisem.

 3. W przypadku uszkodzenia nagrody lub niezgodności ilościowej przesyłki, należy sporządzić protokół reklamacyjny podpisany przez Uczestnika i kuriera.

§ 14


W przypadku zmiany adresu do korespondencji, Uczestnik Programu jest zobowiązany powiadomić BAS o tej zmianie w ciągu 7 dni, w formie pisemnej lub ustnej.

§ 15

BAS może wykluczyć Uczestnika z udziału w Programie w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu. Punkty nie wykorzystane do momentu wykluczenia Uczestnika z udziału w Programie są w takim przypadku anulowane.

§ 16

 1. BAS zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie oraz zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym czasie bez podania przyczyny.

 2. Zmiany w Regulaminie oraz zawieszenie lub zakończenie Programu nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Programu.

 3. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu, dotychczas uzyskane Punkty mogą być wykorzystane w terminie 1 miesiąca od dnia zawieszenia lub zakończenia Programu. Po upływie tego terminu nie mogą być wykorzystane i zostają anulowane.

§ 17


W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 18


BAS zastrzega sobie prawo do zmiany nazw własnych używanych w Programie, w tym również nazwy Programu. O wszystkich zmianach BAS poinformuje Uczestników Programu w Materiałach Informacyjnych Programu.

§ 19


Regulamin obowiązuje od dnia 15 lutego 2007 r.